41) ONÜÇ MUHTELİF SUALLERE VERİLEN CEVAPTIR.

41) ONÜÇ MUHTELİF SUALLERE VERİLEN CEVAPTIR.

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Sual 1:  İkinci tabaka-i hayat bahsinde, “bazen o makam sahibi yanlış olarak ayn-ı Hızır telakki olunur” da ki maksad?

Cevab: Makamat-ı Evliyada makam-ı Hızıriyet denilen bir makam varmış. İşte o makama yetişenler bazen ayn-ı Hızır kabul olunuyormuş. Yani o zatlar da yemeğe içmeğe çok mecbur olmuyor. Hızır (A.S.)’ın evsafına benzer evsafta bulunduklarından ayn-ı Hızır telakki olunuyorlar, demektir.

Sual 2: Şimdi Cenab-ı Hakkın Rahmetiyle 40 dakikada o hakaika çıkılacak bir yol bulunsa, bu yola karşı lakayt kalmak kâr-ı akıl değildir. Hâlbuki biz oraya çıkamıyoruz. Bundaki maksad nedir?

Cevab: Evvela; böyle bir netice alınmak mümkün olan bir yol olduğuna şüphe etmemek lazım.

Saniyen: Biz ihlasla hareket edeceğiz.  اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ ile amel edeceğiz. Çok ince hakikatler var ki mütehassısları aratmadan o hakikatleri kolaylıkla ve sür’atle anlamaklığımız mümkün oluyor. Demek bir ihsan-ı İlahiyye mazharız, bu hal davayı isbat eden bir delil olur ve bize Elhamdülillah dedirtir.

Sual 3: Sekiz İsm-i Azamın sahife-i nuranisi olan güneşteki bu isimler hangileridir?

Cevap: Güneş Nur isminin kesif bir ayinesi, feza denizi de ziyadar bir kabarcık tabirleri var. Amma bu sekiz isim sayılmamıştır. Bundan dolayı bizde kat’i olarak şu isimlerdir, diyemiyoruz.

Sual 4: Nur’un şahs-i manevîsini temsil eden has şakirdlerin şahs-ı manevisini temsil eden zata uğramadan doğrudan doğruya Nur’larla zahirden hakikate geçilebilir mi?

Cevap: Şahs-ı manevî haline gelmeye ve böylelikle kuvve-i manevîye teminine ve ihlas kuvvetine muhtacız. Tasavvuf ve tarikatlarda olduğu gibi tek başına kalb ayağıyle süluk, Nur şakirtleri için ne tavsiye ve ne de ders verilmiştir. Esasen meslek, hakikat mesleğidir. İçinde zahir, batın, madde ve mana memzucen bulunuyor.

Sual 5: Fena fil ihvan bir şahısta mümkün, cemaatte ki fena mümkün müdür?

Cevab: İHLAS DERSİNİN GAYELERİNDEN EN MÜHİMMİ VE EN MÜŞKÜLÜ KANAATİMCE FENA FİL İHVANDIR. FAKAT MÜŞKÜL OLDUĞU İÇİN MÜMKÜN DEĞİLDİR DENİLEMEZ.  اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ  FERMANININ GAYESİ, ŞARKTA BİR MÜ’MİN EZA GÖRSE, GARBTAKİ MÜ’MİN O KARDEŞİNİN ELEMİNİ HİSSEDEBİLMESİ HALİDİR. LETAİFİN UHUVVET-İ HAKİKİYEDE İNKİŞAFI NİSBETİNDE BU HAKİKAT HİSSEDİLEBİLİR. TALİPDEN HALİS NİYET VE AMEL NİSBETİNDE ALLAH’TAN MUVAFFAKİYET BEKLENİR.

Sual 6: Kimi taklit edelim?

Cevap: 26. Söz zeylindeki acz, fakr, şefkat, tefekkür… bahsine bakılsın. “Der tarik-i acz-i mendi lazım amed çarı çiz, acz-i mutlak, fakr-ı mutlak, şükr-ü mutlak, şevk-i mutlak ey aziz.”

Sual 7: Haramlardan kendimizi nasıl muhafaza edelim?

Cevap: Harama girmeyi, günahı işlemeyi isteyen nefs-i emmareye muhalefet, su-i karinden uzaklaşmak, şeytandan istiaze, Hak’dan meşgul eden her şey ki, dünyamızdır, yani: dünyanın nefis ve hevaya müteveccih yüzünden ictinab, boş vakitlerde imani derslerle meşgul olmak, ihlastaki rabıta-i mevte devam edilmekle muhafaza mümkün olur, kanaatındayım. Helal lokma ile beslenmeye çalışmak da muvaffakiyetin temelidir.

Sual 8: Herkesin taklidinden kurtulmak, Peygamber (A.S.V.) ve O’nun şahs-ı manevisinin mümessili olan Al-i Beytin arkasından gitmenin çaresi nedir?

Cevap: Sünnet-i Seniyyeye ittibadır. 11. Lem’aya müracaat edilsin.

Sual 9: Milel-i Şarkiyye, Milel-i Garbiyye gibi değildir. Delilden ziyade hüsn-ü zan ve makbul zatlardan işittikleriyle ikna olurlar. Garbdaki zatın hizmeti gibi şarktaki hizmette hikmet nedir?

Cevap: Memleketimizin umumu şarktır. Garbden murad, Avrupadır. Umum Enbiyanın Asya’da gelmesi, ağleb hükemanın Avrupa’da zuhuru gösterir ki, şark milletlerini terakki ettirecek dindir. Asya bir medrese ise, Avrupa bir kışladır. Bizler emrolunduğumuz gibi hizmete mecburuz. Netice, Allah’ın vazifesidir, ona karışmak haddimiz değildir. Hem biz ücretimizi peşin almışız. Böyle imani ve Kur’ani hizmete layık görülmekten daha kıymetli ücret mi olur?

Sual 10: Esma ve Sıfat-ı İlahiyyenin tecellilerini hissetmek çaresi?

Cevap: Allah’tan istemek, kendisinde ve âlemdeki tahavvülâtın mutlak Esma-i İlahi tecellisinden ileri geldiğini düşünerek o tahavvül ve tebeddülün münasebetli bulunduğu İsm-i İlahiyi anlamaya çalışmakla.

Sual 11: Gafletin üss-ül esası nedir, nereden geliyor?

Cevap: Allah’ın bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu ve O’nun huzurunda bulunduğumuzu ve ömrümüzün her an ölümle sona ereceğini unutmaktan, gaflet hâsıl oluyor. Bu meselede ihlas dersinde vardır.

Sual 12: Külliyet kesbetmekten maksat nedir?

Cevap: اِيَّاكَ نَعْبُدُ ve اَلتَّحِيَاتُ لِلّٰهِ ile yani;   نَعْبُدُ nun’undaki şumulü ve Vahib-ül hayata umum hayatlılar namına tahiyyeler takdimi hususunu tefekkürle meleke haline getirmek ve Esma-i İlahiyyede a’zamlık mertebesine vasıl olmak için 16. sözdeki izahatı anlayıp, yapmak ve bu suretle halife-i arz, ustabaşı ve zabit olduğunu bilfiil göstermektir.

Sual 13: Hizmetin nurlu çiçek vereceği zaman?

Cevap: Hizmetin başlangıçtaki vaziyeti ile lillahilhamd şimdiki inkişafı ve inşallah bundan böylede devamı o zamanı idrak ettiğimizin ve idrak edileceğinin delili değil de nedir?

Elbaki Elhubbifillah

Muhibbi Muhlisiniz

İbrahim Hulusi

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 40) MARİFET, MUHABBETULLAH VE LEZZET-İ RUHANİYENİN TARİFİ, SIFAT-I ZATİYE VE SIFAT-I SUBUTİYENİN İZAHLARI başlıklı makalemizde muhabbetullah, sıfatısubutiye ve sıfatızatiye hakkında bilgiler verilmektedir.