KENDİ KALEMİNDEN HULUSİ BEY KİMDİR?

KENDİ KALEMİNDEN HULUSİ BEY KİMDİR?

TERCÜME-İ HALİMDEN BİR HÜLASA

Vefatımda varislerim bu hulasadan küçük bir hulasa çıkarırlar.

Arabi 1313, Rumi 1312 ve Miladi 1896 senesi Ramazan-ı Şerifin birinci gecesi teravih’ den çıkıldığı sırada Elaziz’in Kesrik köyün­deki evimizde dünyaya geldiğim merhum validemin ifadesiyledir. İlk tahsilimi Elaziz çarşı cami-i imamı Sarı Hafızdan hususi surette yaptım.

Rüştiye-i Askeriyeyi Elaziz’de, İdadi tah­silimi iki sene Erzincan’da, bir sene İstanbul Çengelköy, Kuleli askeri idadisinde ikmal ile Harbiye Mektebine geçmiş iken harb-i umuminin patlaması üzerine bir müddet ihzari talim ve ter­biye gördükten sonra Rumi 8 Teşrinievvel 1330’da Zabit namzeti olarak Çanakkale’deki 3. Kolordu 9. Fırka 25. Piyade Alayına verildim. Bu alayın muhtelif bölüklerinde çalıştım. 1 Temmuz 1331’de Zabit vekili oldum. 26 Temmuz 1331’de Anafarta Conkbayırı muharebesinde 25. Alayın 10. Bölüğünde iken yüzüm­den, göğsümden, sol kolumdan yaralandım. Biga ve İstanbul Harbiye hastahanelerinde tedavi edildim. Kânunuevvel 1331’de Anafartalar’daki kıta’ma avdet ettim. Üç gün sonra düşman çekildi. 1 Kânunusani 1331’de Kırklareli bölgesine intikal için Çanakkale mıntıkasından ayrıldık.

24 Teşrinisani 1331’de Mülâzım-ı Sâni oldum. Nisan 1332’de Kafkas cephesine hareket ettik. Mayıs 1332 sonlarında Lazistan’da sıra ile taarruzi muharebelerinde ve müteakiben Erzincan garbına kadar ricat muharebelerinde bulundum. Eylül 1332’de Kafkas teşkilatı yapıldı. 9. Kafkas Alayı 26. Tabur 5. Hücum Taburu 9. Bölük 9. Kafkas Alayı makinalı tüfek bölüklerinde ve bu bölükle 1333 sonunda ileri harekâtta Erme­ni ve Bolşeviklerle yapılan muharebelere iştirak, Gence ve Bakü’nün zaptı için yapılan muharebe ve Karabağ’ın temizlenmesi harekâtında bulundum. Hiç bir mağlubiyet acısı görmeden mütareke üze­rine evvela Batum’a bilahare Trabzon’a dönüldü. Trabzon’da bölüğümüz 25. Taburun makinalı bölüğünü alıp bu kıta ile Niksar, Erbaa, Tokat, Sivas’a kadar gelmiş iken izinli olarak Elaziz’e geldim. 15. Alayın 3. Tabur 10. Bölüğüne nakil ettim. Bu alayın İstiklal harbinin Antep ve Sakarya muharebelerine iştirak ettim. Mülazım-ı Evvel oldum. 15. Fırka 56. Alay 4. ve 8. Bölük komutanlıklarında bulundum. 1338 Ağustos’ta 45. Alay 8. Bölüğüyle iştirak ettim.

21 Ağustos 1338’de Yüzbaşı oldum. Teşrinisani 1339’da Elaziz’deki 15. Alay 4. Bölüğüne bilahare 8. Bölüğüne tayin edildim. 1926 – 1341 ikmal-i tahsil ederek 1927 Ocak ayında iltihak ettiğim Midyat’taki eşkıya takibatında bulundum. 1927 Eylül’ ünde garba mübadele oldum. Manisa’daki 16. Fırka 44. Alay 1. Taburunda iken 16 Kânunusani 1928’de Eğridir Dağ Talimgâh muallimliğine nakledildim. 6 Teşrinievvel 1930’da harcırahsız olarak Elaziz’ deki 17. Fırka 25. Alay 6. Bölüğüne nakledildim. 1340’ta Elaziz Divan-ı Harb âzâlığında, 1340-1341’de 17. Fırka 3. Şube Müdürlüğünde, 1930-1931-1932-1933-1934’de yine aynı Tümen 3. Tümen Müdürlüğünde 1934’de 17. Tümen Erat Askeri Muhakemesi Başkanlığında bulundum. 1933 senesi Binbaşı olarak 17. Tümen Elaziz Askerlik Daire Mülhaklığında, 1936 Teşrinievvel ayında 17. Tümen 63. Alay 3. Tabur Komutanlığında, 1938 Mayıs’ında Sivas’ta 3. Ordu Küçük Kumanda Kursunda ve bu arada 1. Ordunun birinci ve ikinci safha manevrasıyla Tunceli harekâtında bulundum. 1937 ve 1940’ta Tunceli’de yer yer eşkıya takiplerinde bulunarak 25. Dağ Alayı 3. Taburu, bilahare 57. Dağ Alayı 3. Taburu, en son 67. Dağ Alayı 1. Taburlarıyla 1940 Ağustos’unda Yarbay olarak Hekimhan Askerlik Şubesine, 1941 Aralık ayında Elaziz Askerlik Şubesine, 1943 Kânunusani ayında Karapınar Askerlik Şubesine, 1943 Ağustos’unda, 41. Tümen 19. Piyade Alayı 1. Muavinliğine iltihak ettim. 14 Ağustos 1944’te 19. Alay Komutanlık vekâletim tasdik edildi.

1944 Ağustos’unda Albaylığa terfi ettim. 10 Aralık 1945’te Kars Askerlik Şubesine, 1946 Ağustos’unda Sarıkamış Askerlik Daire Başkanlığına tayin, 30 Eylül 1948’te Urfa Askerlik Daire Başkanlığında işe başladım. 3 Ocak 1950’de emekliye ayrılmak için 7. Kolordu Komutanlığına dilekçemi takdim ettim. 23 Ocak’ta Urfa Askerlik Dairesi, Askerlik Dairesini teşkil etmek üzere kadrosuyla Denizli’ye intikal için Urfa’dan 3 Mayıs 1950’de Denizli Askerlik Dairesinden emekliye ay­rılmış olduğum halde ayrıldım.

36 senelik askerlik hayatımı tertemiz kapadığım için Allah’a yüz bin hamd ve şükürler ederim. Cenab-ı Hak Türk milletine, hükü­metine, devletine asla zeval vermesin. Bakiye-i ömrümü her türlü siyasi entrikalara ve başka memuriyet ve hizmetlere bulaşmadan, hükümetim, vatan hizmetine davet edinceye ve ölünceye kadar sükûnetle, milletin namuslu muti bir ferdi olarak elimden gelirse insani hidematta bulunarak geçirmek isterim. Allah muvaffak buyursun, Âmin.

1950’de Fariza-i Haccı da ifa ettim. Elhamdülillah. Devamı Delailin sonunda ve cep defterimde.

Emekli Albay, İbrahim Hulûsi Yahyagil

Elaziz Asliye Hukuk Mahkemesinde 12/09/1955 gün ve 762-871 sayılı ilâmı ile soyadı “YAHYAGİL” olarak tashih edilmiştir. (Esasen ailemiz “YAHYAZADE” unvanı ile kuvvetli bir soya sahip idi, ancak soyadı alınırken o zamanki memurların hatasıyla esas soyadı kabul olunmamıştı.)

Refikam Hâlise hanımın irtihali 18 Şaban 1388 ve 9 Kasım 1968 Cumartesi günü saat 19:39’ da defni Harput türbe yakınına 10 Kasım 1968 Pazar günü saat 12:30 ile saat 13:00 arasında. Mevlam garik-i rahmet eyleye, âmin.

Zevci ve amcası oğlu İbrahim Hulûsi Yahyagil.

Orjinalini indirmek için tıklayınız.