161) HİLAFETİ KÜBRADAN MAKSAT NEDİR?
ب Birinci sualiniz ki: “Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın dava-yı hilafet-i kübrada mu’cize-i kübrası talim-i esmadır”, deniliyor. Bunun izahı arzu edildiğine göre aynı dersin bu cümleden sonraki kısmını dikkatle mütalaa etmelisiniz. Eğer...
DEVAMIN OKU